Wedstrijdreglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd ‘Win een droomreis naar Jamaica’ die met aankoopverplichting wordt georganiseerd door LiQ NV, gevestigd te Stedestraat 51, 8530 Harelbeke, met ondernemingsnummer BE0694807337 (hierna genoemd: “LiQ”) in de deelnemende winkelpunten.

 

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in België en Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

2. Om deel te nemen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.

3. Medewerkers en personeel van LiQ  en door LiQ ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één hoofdprijs toegekend.

5. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen, die door LiQ van fraude worden verdacht of die gebruik maken van artificiële intelligentie of andere kunstmatige computertechnieken (“robots”) om de winstkansen te vergroten of de resultaten te manipuleren  worden  onmiddellijk uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

6. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat LiQ mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.

7. Elke deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de wedstrijd, per aankoop van minstens 1 Coconut Rum Punch 475 ml bij een Delhaizewinkel, met het kassaticket als bewijs van aankoop.

 

Artikel 2 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de wedstrijd, worden de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, familienaam, e-mailadres.

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. LiQ is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.liq.cool.

4. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden enkel gebruikt om de wedstrijd af te handelen en de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen.

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

3.1 De wedstrijd loopt van 27 januari 2020 tot 31 maart 2020.

3.2 De wedstrijd is toegankelijk op de website www.liq.cool/jamaica.

3.3 Je kan enkel aan de wedstrijd deelnemen door een geldige code in te geven. Deze code bevindt zich op de LiQ Coconut Rum Punch verpakking van 475 ml met de speciale ‘Win a trip to Jamaica’ verpakking. De code staat op het kaartje rond de verpakking.

3.4 In de wedstrijdflow zal elke deelnemer per code die hij/zij gebruikt moeten invullen; voornaam, familienaam en e-mailadres, het antwoord op een wedstrijdvraag. Enkel wanneer alle stappen doorlopen zijn en men zich op de bedankingspagina bevindt, is dit een geldige deelname.

3.5 LiQ behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

De winnaars zijn diegenen die de wedstrijdvraag correct beantwoord hebben of het dichtst benaderd hebben. Ondanks het selectief karakter van de wedstrijdvragen kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In dit geval zal bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars rekening gehouden worden met de datum en het tijdstip van de inzending, waarbij de eerst ingezonden antwoorden voorrang genieten op de later ingezonden antwoorden.

Naast deze wedstrijdvraag, maken 20 deelnemers kans om een maand gratis ijsjes te winnen. De winnaars hiervan zijn de 20 eerste personen die 5x deelgenomen hebben aan de wedstrijd.

1. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail, en dit ten laatste op 15/04/2020.

2. Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit LiQ, ondanks het feit dat LiQ het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan LiQ daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Indien een prijs buiten de schuld van LiQ niet binnen 1 maand na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van LiQ en is LiQ gerechtigd om de prijs niet aan deze winnaar uit te keren. Een nieuwe winnaar zal  dan geselecteerd worden, rekening houdende met de correctheid van de ingediende informatie en antwoorden op de wedstrijdvraag, en de datum en het tijdstip van de inzending.

4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5 Prijzen

1. De te winnen prijzen zijn de volgende:

  • Hoofdprijs: 1x reis naar Jamaica voor 2 personen. De prijs omvat het vliegticket & verblijf (all-inclusive). Transfers & kosten ter plaatse zijn niet inbegrepen.
  • 200x een paar teenslippers van Havaianas.
  • Wie minstens 5x deelneemt, maakt kans op een maand gratis LiQ-ijsjes. Hiervoor worden eenmalig voor 20 winnaars 5 coupons ter beschikking gesteld, telkens geldig voor 1 pot van 475 ml of 3 potjes van 120 ml, smaken naar keuze.

 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.

3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan LiQ, en een nieuwe winnaar zal geselecteerd worden, rekening houdende met de correctheid van de ingediende informatie en antwoorden op de wedstrijdvraag, en de datum en uur van inzending.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van LiQ kunnen verkregen worden.

3. In geen enkel geval kan LiQ verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.

4. LiQ is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - de door haar, uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5. In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT-procedure, aanvaarden de deelnemers dat LiQ niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van LiQ vallen, zal LiQ hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

 

Artikel 7 Rechten LiQ

1. LiQ behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat LiQ hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. LiQ behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat LiQ hiervoor aansprakelijk zal zijn.

3. Het is niet mogelijk voor LiQ om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt LiQ zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

 

Artikel 8 Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website op www.liq.cool.

 

Artikel 9 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze wedstrijd zijn de LiQ-gebruiksvoorwaarden en LiQ-privacyverklaring van toepassing.

3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk.

4. De Nederlandstalige versie gaat voor op de versie in de andere talen. (Wijziging doorgevoerd op 11/02/2020).

Waag je kans